top of page

PRIVACY RICHTLIJNEN

HIGH END MATCHMAKER

Lees hier onder over ons beleid over uw privacy

Scroll Down

Gedurende de periode waarin de opdracht tot het vinden van een (potentiële) partner door High End Matchmaker, Patricia Kuiper-Vermeer wordt uitgevoerd, wordt de identiteit van zowel de cliënt als de kandidaten behandeld met de grootst mogelijke discretie. Patricia Kuiper-Vermeer streeft ernaar om een professionele relatie te onderhouden met haar cliënten en kandidaten waarin ‘discretie’ een centrale rol speelt.

High End Matchmaker werkt niet met een openbare, voor anderen toegankelijke, databank. Alleen Patricia Kuiper-Vermeer is op de hoogte van alle informatie, verstrekt door cliënten/ kandidaten.

Wilt u weten welke gegevens wij opvragen van cliënten/kandidaten? Klikt u op onderstaande link voor de vragenlijst t.b.v. de registratie. Deze kunt u bekijken zónder uzelf te registreren.

Bekijk de vragenlijst

Alle gegevens blijven te allen tijde anoniem voor derden, zo óók voor de cliënt/ kandidaat onderling. Pas na uitdrukkelijke toestemming van cliënt/ kandidaat worden gegevens (anoniem) kenbaar gemaakt aan de cliënt/kandidaat. Tijdens de looptijd van de opdracht zal Patricia Kuiper-Vermeer de cliënt/kandidaat immer anonieme informatie verschaffen. Patricia Kuiper-Vermeer ziet erop toe dat met de verstrekte informatie discreet wordt omgegaan (ondersteund door een wederzijdse geheimhoudingsverklaring) en deze informatie uitsluitend wordt gebruikt voor het vervullen van de match waarvoor de opdracht aan High End Matchmaker is verstrekt. De ontvangen informatie dient meteen door de cliënt/kandidaat vernietigd te worden, indien dit niet tot een match heeft geleid.

Patricia Kuiper-Vermeer heeft de nadrukkelijke toestemming van de cliënt en van elke kandidaat nodig om hen bij elkaar te introduceren. In het stadium voorafgaand aan de introductie, zoals bijvoorbeeld bij de periodieke voortgangsrapportage die cliënten ontvangen, zullen de kandidaten uitsluitend met initialen worden vermeld. Alle correspondentie (zowel digitaal als analoog) wordt door Patricia Kuiper-Vermeer aangeduid als “persoonlijk en vertrouwelijk”.

Mocht een reactie van een kandidaat op een zoekopdracht/cliënt niet leiden tot een match, dan worden deze gegevens (mits daarvoor toestemming is verkregen) in de besloten database bewaard (zie beveiliging gegevens). Kandidaten kunnen uiteraard op ieder gewenst moment, een email sturen naar patricia@highendmatchmaker.nl, om zich te laten uitschrijven. Alle gegevens zullen dan verwijderd c.q. vernietigd worden. Een compleet dossier van cliënt/kandidaat dat wordt opgeslagen in de besloten database bevat de volgende documenten: de ingevulde vragenlijst/aanmelding via de website (zoals hierboven vermeld), een aanvullende vragenlijst t.b.v. het diepte-interview, een gespreksverslag (van het diepte-interview). Vertrouwelijke zaken blijven uiteraard vertrouwelijk! Uitsluitend Patricia Kuiper-Vermeer heeft toegang tot de database en tot het complete dossier van cliënten/kandidaten.

Datebase search

Als Patricia Kuiper-Vermeer van mening is dat een kandidaat uit de database zou kunnen matchen met een nieuwe zoekopdracht (cliënt), dan neemt zij vooraf contact op of betreffende kandidaat ook aan deze searchopdracht zou willen deelnemen. Ook in dat geval geldt dat uitsluitend ná toestemming de kandidatuur (anoniem) kenbaar wordt gemaakt aan de cliënt.

Gegevensverstrekking aan derden

Nimmer wordt door Patricia Kuiper-Vermeer, zonder uitdrukkelijke toestemming gegevens verstrekt aan derden.

Beveiliging gegevens

High End Matchmaker, Patricia Kuiper-Vermeer respecteert de privacy van haar cliënten en kandidaten en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de database van High End Matchmaker. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor Patricia Kuiper-Vermeer. High End Matchmaker heeft verder haar systemen beveiligd tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met de stand van de techniek. High End Matchmaker kan echter (ondanks deze maatregelen) niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, als gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens.

Een klacht over privacy schending

Wanneer u een klacht heeft over privacy schending, dan hoort Patricia Kuiper-Vermeer dat graag van u. Patricia probeert dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid ook telefonisch of schriftelijk contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Een klacht indienen kan via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons    

Daarnaast heeft u steeds het recht om een procedure bij de rechtbank te starten, bijvoorbeeld wanneer u meent schade te hebben geleden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacy policy

High End Matchmaker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op de website van High End Matchmaker worden gepubliceerd.

Deze Privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 25-05-2018.

PRIVACY POLICY

Anchor 1
bottom of page